Geloofsbelijdenis

Onze geloofsbelijdenis, de Lausanne Verklaring en de WEA geloofsbelijdenis worden door alle werkers, vrijwilligers en besturen van International Teams onderschreven.

Geloofsbelijdenis:

1.Wij geloven in één God, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

2.Wij geloven dat Jezus Christus verwekt werd door de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria; dat Hij waarachtig God en waarachtig mens is in een persoon, en zonder zonde was. Wij geloven in Zijn plaatsvervangend offer, Zijn lichamelijke opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart, Zijn huidige status als Heer van allen, Zijn functie als Hogepriester en Pleitbezorger; en in Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

3.Wij geloven dat de Heilige Geest in de gelovige woont en hem leven geeft, hem in staat stelt de Schriften te begrijpen en na te leven, hem bekrachtigt om een godvruchtig leven te leiden en hem toerust voor dienst en getuigenis.

4.Wij geloven dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament het geïnspireerde Woord van God zijn, zonder fouten in de originele manuscripten, volledig betrouwbaar, en de uiteindelijke autoriteit op alle gebieden die het Christelijk geloof en leven betreffen.

5.Wij geloven dat ieder lid van het menselijk ras gevallen is, zondig en verloren; dat het vergoten bloed van Jezus Christus de enige grond voor vergeving van zonden en rechtvaardiging biedt aan allen die Hem in geloof ontvangen; en dat slechts middels wedergeboorte door de Heilige Geest zij kinderen van God kunnen worden.

6.Wij geloven dat de ene, heilige algemene Kerk het lichaam van Christus is, samengesteld uit alle wedergeboren mensen. Deze verloste gemeenschap aanbidt God en zoekt het evangelie te verkondigen aan alle mensen.

7.Wij geloven in de lichamelijke opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, de eeuwige zaligheid van de verlosten en de eeuwige straf van de verlorenen.

Voor de Lausanne verklaring klik hier

Voor de WEA geloofsbelijdenis klik hier.

 

Terug