English version will be available soon...

Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken van onze website, het gebruik van onze producten en/of diensten en het lezen en downloaden van onze informatie (content). Maakt u gebruik van onze diensten en producten, dan gebruiken we uw gegevens ook voor andere doeleinden binnen onze organisatie (zoals facturatie).

Mocht u echter daarnaast ook persoonsgegevens met ons delen, dan is het noodzakelijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming als u formulieren op onze website invult en uw persoonsgegevens met ons deelt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting International Teams. Ook bekend onder iTeams NL. Onze stichting is gevestigd aan Kostersland 12, 3851 HB Ermelo. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 41035582 en als ANBI erkend onder RSIN 816137377. Wij zijn bereikbaar op werkdagen (behalve woensdagen) van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer (0341) 270 608 en via het mailadres .

Wat doen wij?

De mensen van Stichting International Teams zoeken wegen om het leven van mensen en de omstandigheden van mensengroepen te verbeteren.

Stichting International Teams en persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze stichtings- en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig achten voor onze stichtingsactiviteiten (activiteiten om het leven van mensen en de omstandigheden van mensengroepen te verbeteren) en we vragen u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met ons, in wat voor vorm dan ook.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • de werking van onze website;
 • het verlenen van onze diensten;
 • factureren van onze diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van reclame-uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op onze privacyverklaring voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, producten en/of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij gebruiken voor:

 • u verder (geautomatiseerd en/of promotioneel) contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social-media of via onze website;
 • het personaliseren van onze communicatie, onze website en onze content;
 • interne onderzoeken, klik- en gedragsanalyses van onze website.

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Functietitel
 • Onze raakvlakken met u (project, land, activiteit, vrijwilliger etc.)
 • IP-adres

Opt-out van e-mailcommunicatie

Wanneer u zich registreert op onze website, versturen we u e-mails met interessante ontwikkelingen en updates over de activiteiten en projecten. Dit doen wij uit naam van onze eigen organisatie, maar ook voor en namens onze partner-organisaties.

Mocht u uw registratie beëindigen., dan kunt u uzelf daarvoor afmelden. Gebruik daarvoor de aanwezige tab of link in de betreffende email. U ontvangt dan geen e-mails meer van ons.  Uw gegevens worden bij de volgende periodieke databasecheck. Deze check doen wij minimaal 2 keer per jaar.

Cookies

Bij het gebruik van onze website plaatsen wij cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Hiervoor verzamelen we onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens, maken wij soms gebruik van diensten van derden. Deze derden zijn soms gevestigd buiten soms binnen de EU. Wij hebben strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacyregels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens. Deze diensten helpen ons bij onze taken en hebben niet het recht uw gegevens voor hun eigen gewin te gebruiken. Sowieso delen wij uw gegevens nooit zonder uw toestemming. We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Wilt u inzicht hebben wie de bedrijven zijn die en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document reviewen we periodiek en updaten we waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Beveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze stichtingsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of onze producten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail op . We komen graag met u in contact en we beantwoorden uw vragen graag.

De uitvoerend AVG medewerker is onze directeur Barth Companjen.

Versie mei 2018

iTeams NL Newsletter

Subscribe for our newsletter or contact us.