Deze website is eigendom van en wordt beheerd door International teams Netherlands (iTeams NL), gevestigd op Kostersland 12, 3851 HB te Ermelo. Nummer KvK: 41035582. Statutair gevestigd te Harderwijk.

Toegang tot en gebruik van de iTeams NL Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Iteams Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de iTeams NL Website (www.iteams.nl) en alle andere sites van Iieams NL en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Iteams Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met iTeams NL Website stem je in met deze voorwaarden.

De iTeams NL Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Iteams en haar dochterondernemingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de iTeams NL Website bekende gegevens. iTeams NL kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan iTeams NL instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. iTeams NL kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Iteams Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. iTeams NL behoudt zich het recht voor om de iTeams NL Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

iTeams NL en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de iTeams NL Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Iteams Website.

Links

De iTeams NL Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Iteams evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom

iTeams NL en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.